0 0,00 

Cart

Brak produktów w koszyku.

View Cart Checkout

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fabrykatabliczek.pl.
Sprzedającym jest firma GRAV-TECH Daniel Połocki dostępny pod adresem Lewickie 81A, 16-061 Juchnowiec Kościelny, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej numer NIP: 966-201-18-81, Regon: 383438202.

Kontakt ze Sprzedającym można nawiązać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@fabrykatabliczek.pl
– pod numerem telefonu +48 883 872 425

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fabrykatabliczek.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fabrykatabliczek.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.fabrykatabliczek.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
4. Większość Towarów oferowanych w sklepie jest produkowana na ich indywidualne Zamówienie.
5. W ramach wymagań technicznych Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez Sklep internetowy.
2. Zamówienia składane poprzez Sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie uznaje się za złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu, a także adres e-mail.
4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do przesyłki.
5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
7. Klient w każdym czasie ma prawo do żądania usunięcia swojego konta ze Sklepu Internetowego Sprzedającego. W tym celu Klient powinien przesłać stosowne oświadczenie drogą mailową, korzystając z zarejestrowanego w danych konta adresu poczty elektronicznej.
8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

§ 4 Płatność i dostawa

1. Na każdy sprzedany produkt Klient otrzymuje paragon lub na życzenie fakturę VAT.
2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy doręczeniu przesyłki (za pobraniem) lub też na rachunek bankowy GRAV-TECH Daniel Połocki podany poniżej

GRAV-TECH Daniel Połocki
Lewickie 81a
16-061 Juchnowiec Kościelny

Mbank 38 1140 2004 0000 3902 7885 6099

3. Wysyłka towaru następuje do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków za Zamówienie lub w ciągu 10 dni roboczych w przypadku płatności przy doręczeniu.
4. Przesyłka wysyłana jest na adres podany w Zamówieniu przy współpracy z wyspecjalizowanym przewoźnikiem lub Pocztą Polską.
5. Pokrycie kosztu dostawy spoczywa na Kliencie. Koszty dostawy dostępne są w zakładce Dostawa.
6. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres GRAV-TECH Daniel Połocki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres GRAV-TECH Daniel Połocki.

GRAV-TECH Daniel Połocki
Lewickie 81a
16-061 Juchnowiec Kościelny

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art.38 pkt.3 możliwości zwrotu nie podlegają towary gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
5. Konsument może skorzystać z formularza zwrotu pod adresem https://fabrykatabliczek.pl/wp-content/uploads/2020/09/odstapienie.pdf

lub według poniższego wzoru:

Miejscowość i Data

Do GRAV-TECH Daniel Połocki
Lewickie 81a
16-061 Juchnowiec Kościelny

Imię i Nazwisko
Adres
Numer telefonu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja, ……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących towarów ……………………………………
Towary otrzymałem w dniu …………………………
Proszę o zwrot kwoty……………………. na konto bankowe
numer …………………………………..

Podpis klienta

6. W przypadku zwrotu Konsument pokrywa koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

§ 6 Reklamacje

1. GRAV-TECH Daniel Połocki ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.
2. Podstawą do reklamacji jest dowód zawarcia umowy (na przykład paragon, faktura VAT, potwierdzenie zamówienia e-mail, itp).
3. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby firmy GRAV-TECH Daniel Połocki z opisem usterki lub wady towaru.
3. GRAV-TECH Daniel Połocki rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta GRAV-TECH Daniel Połocki niezwłocznie naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

Produkty skrojone na miarę

Brak produktu spełniającego wymagania? Napisz nam czego szukasz, a przygotujemy odpowiednią ofertę.